2%-dane

 

 

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

 

Vitajte na stránkach Súkromného športového gymnázia v Košiciach, je meniny má

Výchovný poradca

 

Výchovné poradenstvo je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu. Prispieva k utváraniu všestranne rozvinutej a zdravej osobnosti žiaka v procese  výchovy a vzdelávania, podieľa sa na riešení problémov vo vývoji, pomáha riešiť pedagogické a psychologické otázky profesijnej orientácie žiakov.

Výchovný poradca:

                                              PaedDr. Ľubica Tkáčová

Konzultačné hodiny pre žiakov:                                                      

  • utorok: 8:00 – 8:45 hod.
  • pondelok - piatok: podľa individuálnej dohody

Konzultácie pre rodičov:

  •  STREDA - PIATOK:  po 3. vyuč. hod. (9:45 – 12:45 hod.)
  • podľa individuálnej dohody 

Hlavné  činnosti  výchovného poradcu na strednej škole sú

1) poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a   problémového vývinu detí a mládeže.

2) konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania

3) koordinačná činnosť – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu

Ø  Koordinovať výchovný proces školy, spolupracovať s inštitúciami participujúcimi na výchove a vzdelávaní.

Ø  Zabezpečovať komplexnú pedagogicko - psychologickú starostlivosť o žiakov.

Ø  Poskytovať konzultačnú činnosť pre pedagogických zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov s cieľom napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu a orientácie.

Ø  Realizovať depistáž problémov školy v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy a školským psychológom, špeciálnym pedagógom. V rámci prevencie sledovať výskyt sociálno – patologických javov na škole.

Ø  Podporovať rozvoj osobnosti žiaka, rozvíjať u žiakov schopnosť prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj, napomáhať žiakom..

Ø  Prerokovávať problémy týkajúce sa napomenutí, pokarhaní, príp. znížených známok zo správania. 

Ø  V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa – podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiakov vo všetkých aktivitách a činnostiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú.

Ø  Venovať pozornosť problémovým žiakom s poruchami správania, učenia a žiakom zo sociálne slabých rodín.

Ø  Uskutočniť monitoring žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Poskytnúť poradenskú činnosť triednym učiteľom ako postupovať pri integrácii žiaka na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej špeciálno pedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka.

Ø  Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami využívať metodické materiály  k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami v základných školách a stredných školách.

Ø  Venovať pozornosť k výchove k ľudským právam v triede a škole so zámerom podporiť hodnotu človeka ako ľudského jedinca a dbať o rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti.

Ø  Venovať pozornosť výkonovým zlyhaniam žiakov, narušeniu študijnej motivácie, nedodržaniu psychohygienických zásad štúdia, adaptačným problémom pri vstupe na SŠ a špecifickým problémom nadaných žiakov.

Ø  Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a elimináciu šikanovania v škole, zvýšiť pocit bezpečnosti u detí a rodičov. Prípady oprávneného podozrenia konzultovať a riešiť s vyškolenými odborníkmi centier výchovnej a psychologickej prevencie.

Ø  Zamerať pozornosť na prevenciu rizikového správania sa v rámci dospievania,  uskutočňovať zážitkové besedy so psychológom a lekárom.

Ø  Podávať žiakom maturitných ročníkov aktuálne informácie s prehľadom možnosti štúdia na vysokých školách a taktiež možnosti nadstavbového a po maturitného štúdia a rekvalifikačných kurzov.

 

HLAVNÉ CIELE ČINNOSTI VÝCHOVNÉHO PORADCU V SPOLUPRÁCI S KOORDINÁTOROM PREVENCIE A PSYCHOLÓGOM V OBLASTI ROZVOJA HUMANITNÉHO VZDELÁVANIA A VÝCHOVY

1. Predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických javov.

2. Pomoc pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti drogám.

alt  Integrácia žiakov  DOWNLOAD

 

alt  Prihláška na VŠ - VZOR  DOWNLOAD

alt  Vysvetlenie k vypĺňaniu tlačiva "Prihláška na VŠ"  DOWNLOAD

alt Študuj program STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove DOWNLOAD

Kontakt

SÚKROMNÉ
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
UŽHORODSKÁ 39, KOŠICE

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky kontakty

Bleskové správy

IZK

rozvrh-hodin

zastupovanie

 

© 2011 Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice  |  všetky práva vyhradené  |  design by designIT, s. r. o.