2%-dane

 

 

PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

 

Vitajte na stránkach Súkromného športového gymnázia v Košiciach, je meniny má

Občianská náuka - 8. ročník

 

 

SYLABUS k maturitnej skúške

 z náuky o spoločnosti a občianskej náuky

FILOZOFIA

 •  predmet filozofie- rozdiel medzi mýtickým a filozofickým myslením, pojem logos a mýtus
 • hlavné filozofické disciplíny

·         predpoklady vzniku filozofie v starovekom Grécku.

·         rané obdobie vývinu  gréckej filozofie – Milétska škola, Pytagorovci, Herakleitos. atomisti, sofisti

·         zmena predmetu filozofie v jednotlivých obdobiach

·         Parmenides a Herakleitos tvoria najväčší protiklad v ranej gréckej filozofii.

·         religionistika – náboženská filozofia teizmus, deizmus, panteizmus, polyteizmus, ateizmus

 • Sokrates
 • Platon
 • Aristoteles
 • stredoveká filozofia - patristika, scholastika, spor o univerzálie, teodicea
 • renesančná filozofia - názory N. Machiavelliho, T. Morusa a T. Campanellu na štát
 • Francis Bacon
 • R. Descartes
 • G.W.Leibniz

·         John Locke  v opozícii  -  R. Descartovi a W. Leibnizovi

 • osvietenstvo – Voltaire, Ch. L. Montesquieuho, J. J.  Rousseaua
 • I. Kant
 • modernej filozofii  od 19.storočia - scientistick&´ prúdy – pozitivizmus, marxizmus
 • F. Nietzsche
 • filozofické smery 20. storočia – pragmatizmus, existencializmus
 • Fenomenológia- E. Husserl
 • teóriu deľby moci J. Locka a Ch. L. Montesquieuho,  názory J. J.  Rousseaua a jeho súčasníkov.
 • rôznorodosť prístupov k morálnym hodnotám a normám (Sokrates, Platón, Aristoteles, stoici, epikurejci).

 

PRÁVO

 • pojem práva, jeho história. tri znaky, ktorými sa právo odlišuje od ostatných spoločenských noriem, porovnajte právo s morálkou, čo je právna norma, delenie právnych noriem, ich hierarchia, vzťah medzi právnymi normami a právnymi predpismi
 • občianske  právo – reklamácia, ochrana spotrebiteľa, vedieť napísať splnomocnenie
 • rodinné právo
 • pracovné právo -  žiadosť o prijatie do zamestnania
 • trestné právo - trest smrti – argumenty pre a proti
 • ústava – def., druhy ústav, ústavný vývoj v SR
 • ľudské práva – čo sú ľ. práva, charakterizovať ich, delenie ľudských práv,   štruktúra ľudských práv, ochrana ľudských práv

POLITOLÓGIA

·         štátznaky, funkcie

·         formy štátu -unitárny štát, formy zloženého štátu, monarchia, republika

·         právny štát

·         formy vlády – demokratické, nedemokratické

·         demokracia – def., princípy demokracie, formy demokracie - priama, nepriama – ich formy, princípy volebného práva SR(všeobecnosť, rovnosť, priamosť, tajné hlasovanie).

·         typy volieb v SR - parlamentné, prezidentské, komunálne, do EU

·         výhody a nevýhody vybraných volebných systémov

·         horizontálna a vertikálna deľba štátnej moci

·         demokratický a nedemokratický politický režim.

·         politický systém štátu - politické strany a politické hnutia

EKOMÓMIA A EKONOMIKA

·         čo je podnik a podnikanie - čo je jeho zmyslom, základné právne normy pre oblasť podnikania v SR

·         subjekty trhu - vzťah medzi jednotlivými subjektmi, štát a jeho špecifické postavenie na trhu

·         charakterizujte dôchodky výrobných faktorov: mzda, renta, úrok, zisk.

·         čo je nezamestnanosť - príčiny a formy nezamestnanosti

·         dopyt a ponuku - krivka dopytu a krivka ponuky

·         dane - priame a nepriame dane

·         čo je ekonómia a ekonomika, rozdiel medzi makroekonómiou a mikroekonómiou,

·         formy a funkcie peňazí v modernej zmiešanej ekonomike, inflácia

·          potreby a statky  - príklady

 •  centrálna banka - obchodné banky – úlohy a pozície

PSYCHOLÓGIA A SOCIOLÓGIA

 • sociálna skupina – znaky, delenie, vzťahy v skupine,agregáty
 • rodina – def., funkcie, typy rodín, typy manželstiev, typy rodinnej výchovy
 • socializácia – def.,fázy socializácie, asociácia, disociácia, resocializácia, formy sociálneho učenia
 • sociálny status a sociálna rola
 • podoby, význam a problémy komunikácie
 • sociálna interakcia - predpoklady na kooperatívnu stratégiu pri riešení konfliktov
 • konformita, nonkonformita, deviácia
 • psychológiu – def. , nervová bunka – vedieť popísať,predmet psychologie, jej disciplíny  - popísať
 • biologická a sociálna determinácia ľudskej psychiky, čo je determinácia
 • psychické procesy – pocity, vnemy - zmyslové klamy, predstavy, pamäť, fantázia, rozdiel medzi predstavou a fantáziou
 • temperament-  rôzne typológie temperamentu
 • osobnosť – znaky, vlastnosti osobnosti, základné etapy vývoja osobnosti
 • duševné zdravie - starostlivosť o svoje duševné zdravie, prostriedky duševnej hygieny

Ekonómia a ekonomika 

 

1. Ekonómia a ekonomika

dokumenty/obcianska/Ekonómia a ekonomika.ppt

2. Vznik a funkcie peňazí

dokumenty/obcianska/Vznik a funkcie penazi.ppt

3. Daňová sústava SR

dokumenty/obcianska/Danova sustava SR.ppt

 

4. Finančné inštitúcie SR

dokumenty/obcianska/financne institicie.ppt

 

5. Proces tvorby dopytu

dokumenty/obcianska/Proces tvorby dopytu.ppt

6. Proces tvorby ponuky

dokumenty/obcianska/Proces tvorby ponuky.ppt

7. Podnik a podnikanie

DOWNLOAD

8. Pôda 

DOWNLOAD

9. Kapitál

DOWNLOAD

10. Práca - trh práce - učebnica OBN strana 143 - 145

DOWNLOAD

11. Nezamestnanosť - príčiny a formy nezamestnanosti - učebnica OBN pre 3. ročník gymnázií - strana - 149 - 151

12. Trh a trhový mechanizmus - učebnica OBN - strana 136 - 140

13. Základné ekonomické kategórie, problém vzácnosti, základné ekonomické otázky a ich riešenie v jednotlivých typoch ekonomík - učebnica OBN - strana 130 - 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

SÚKROMNÉ
ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM
UŽHORODSKÁ 39, KOŠICE

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky kontakty

Bleskové správy

IZK

rozvrh-hodin

zastupovanie

 

© 2011 Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, Košice  |  všetky práva vyhradené  |  design by designIT, s. r. o.